โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 ตุลาคม 2555

รวมจากข้อสอบจริง PAT1 ตุลาคม 55 โจทย์ง่ายขึ้นแต่หลอกเยอะ เฉลยอ่านง่าย รูปสวยผุดๆ

50 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 เซต
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 4. ความยาก : ยาก ข้อ 4 เซต, ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 7. ความยาก : โหดสัส ข้อ 7 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 ตรีโกณมิติ
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ตรีโกณมิติ
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 ตรีโกณมิติ
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 เมทริกซ์
 14. ความยาก : ง่าย ข้อ 14 กำหนดการเชิงเส้น
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 ตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 ตรีโกณมิติ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 จำนวนเชิงซ้อน
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 ตรีโกณมิติ, ลำดับและอนุกรม
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, แคลคูลัส
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, แคลคูลัส
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 แคลคูลัส
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 ความน่าจะเป็น
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 กำหนดการเชิงเส้น
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 สถิติ
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ปัญหาเชาว์
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เซต
 27. ความยาก : ยาก ข้อ 27 เซต, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 ตรีโกณมิติ
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ตรีโกณมิติ, แคลคูลัส
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 32. ความยาก : ยาก ข้อ 32 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, เวกเตอร์
 33. ความยาก : ง่าย ข้อ 33 เมทริกซ์
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 ลำดับและอนุกรม
 35. ความยาก : ง่าย ข้อ 35 จำนวนเชิงซ้อน
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 ลำดับและอนุกรม
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 แคลคูลัส
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 แคลคูลัส
 39. ความยาก : ยาก ข้อ 39 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, แคลคูลัส
 40. ความยาก : ง่าย ข้อ 40 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, แคลคูลัส
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 ทฤษฎีจำนวน
 43. ความยาก : ยาก ข้อ 43 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, ปัญหาเชาว์
 44. ความยาก : ง่าย ข้อ 44 เซต, ความน่าจะเป็น
 45. ความยาก : ง่าย ข้อ 45 ความน่าจะเป็น
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 สถิติ
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 สถิติ
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 สถิติ
 49. ความยาก : ยาก ข้อ 49 ลำดับและอนุกรม
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 ทฤษฎีจำนวน