กำหนดให้ $P=4x+5y$ เป็นฟังก์ชันจุดประสงค์ โดยมีสมการข้อจำกัด ดังนี้

\begin{eqnarray*}
3x+2y &\geq&6\\ 
2x-y &\leq&10\\
0\leq y&\leq&x\\
\end{eqnarray*}

ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องบ้าง (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

เฉลยละเอียด

[STEP]วาดรูปบริเวณของสมการข้อจำกัดและหาจุดตัด[/STEP]

[STEP]แทนค่าจุดตัดเพื่อคำนวณค่าฟังก์ชันจุดประสงค์[/STEP]

\begin{eqnarray*}
P(2,0) & = & 8\\
P(5,0) & = & 20\\
P\left(\frac65,\frac65\right) & = & \frac{54}{5}\\
P(10,10) & = & 90
\end{eqnarray*}

[ANS]ข้อ A และ​ B ถูก [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การหาคำตอบของปัญหากำหนดการเชิงเส้น