โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT1 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่ยากเกินได้ มาตรฐานกำลังดี

ข้อสอบ PAT1 สำหรับน้อง ๆ ม.6

45 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ตรีโกณมิติ
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 6. ความยาก : ยาก ข้อ 6 ตรีโกณมิติ
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ยาก ข้อ 9 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 เมทริกซ์
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 เวกเตอร์
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 กำหนดการเชิงเส้น
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 ความน่าจะเป็น
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 แคลคูลัส
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 ตรีโกณมิติ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 18. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 จำนวนเชิงซ้อน
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 สถิติ
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 สถิติ
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 24. ความยาก : ง่าย ข้อ 24 ลำดับและอนุกรม
 25. ความยาก : ง่าย ข้อ 25 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 เมทริกซ์
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 28. ความยาก : ง่าย ข้อ 28 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 29. ความยาก : โหดสัส ข้อ 29 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เซต
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 แคลคูลัส
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 แคลคูลัส
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 ความน่าจะเป็น
 39. ความยาก : ยาก ข้อ 39 ลำดับและอนุกรม
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 สถิติ
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 42. ความยาก : ง่าย ข้อ 42 สถิติ
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 ลำดับและอนุกรม
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 เวกเตอร์
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน