ให้ $a_1,a_2,a_3,...,a_n,...$ เป็นลำดับเลขคณิตของจำนวนจริง

โดยที่มีผลบวกสี่พจน์แรกของลำดับเท่ากับ $14$ และ $a_{20}=a_{10}+30$

และให้ $b_1,b_2,b_3,...,b_n,...$ เป็นลำดับของจำนวนจริง โดยที่ $b_1=a_3$ และ $b_{n+1}=b_{n}+1$ สำหรับ $n=1,2,3,...$ 

ค่าของ $\displaystyle\lim_{n\rightarrow\infty} \frac{a_n}{b_n}$ เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด