กำหนดให้ เอกภพสัมพัทธ์ คือ เซตคำตอบของอสมการ $x^2(x^2 -1)\geq 0$ และให้

$P(x)$ แทน $|x|>1$

$Q(x)$ แทน $x^2-x\geq 2$

$R(x)$ แทน $x<0$

$S(x)$ แทน $1-x<0$

ข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด