ให้ $A$ เป็นเซตคำตอบของสมการ 

$$|x^2-2|x||=x^2-3x+2$$

ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในซต $A$ เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด