กำหนดให้ $a(0)=1$ และสำหรับ $n=0,1,2,3,...$ ให้ 

$$a(n+1)=\cases{
3+5a(n)&\text{เมื่อ }a(n)\leq5\\
2+\frac{1}{5}&\text{เมื่อ }a(n)>5}
$$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $a(3)-a(1)$ เป็นจำนวนเฉพาะ

ข. $a(4)>a(5)$

ค. $a(7)=\frac{146}{25}$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด