ถ้า $A$ เป็นเซตคำตอบของสมการ $2\log_3 \sqrt{x+1}+\log_9(x-1)^2=\log_32x$

แล้วผลคูณของสมาชิกทั้งหมดในเซต $A$ เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด