ให้ $A$ เป็นจุดบนเส้นตรง $3x+y+4=0$ โดยที่จุด $A$ ห่างจากจุด $(-5,6)$ และ $(3,2)$ เป็นระยะเท่ากัน

ให้ $L_1$ และ $L_2$ เป็นเส้นตรงสองเส้นที่ต่างกัน และขนานกับเส้นตรง $5x+12y=0$

ถ้าจุด $A$ อยู่ห่างจากเส้นตรง $L_1$ และ $L_2$ เป็นระยะเท่ากับ $2$ หน่วย

แล้วผลบวกของระยะตัดแกน $x$ ของเส้นตรง $L_1$ และ $L_2$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด