ถ้า $a$ และ $b$ เป็นจำนวนจริงบวก และ $n$ เป้นจำนวนเต็มบวก ที่สอดคล้องกับ

$$\log a^3b^{2n}=1, \log a^{2n}b^3=1 , \log a^nb^n=\frac{6}{7}$$

แล้ว $n\log a^n - \log b^{2n}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด