ให้ $R$ แทนเซตของจำนวนจริง และให้ 

\begin{eqnarray}
r_1&=&\{(x,y)\in R\times R | y= \sqrt{3-x}+\sqrt{2+x}\}\\
r_2&=&\{(x,y)\in R\times R | |y|=|x|+1\}\\
\end{eqnarray}

ถ้า $A$ เป็นโมเมนของ $r_1$ และ $B$ เป็นเรนจ์ของ $r_2$ แล้ว $A-B$ เป็นซับเซตของช่วงใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด