ถ้า $\displaystyle{A= \arctan \big(\frac{2\sin 130^\circ -\cos 20^\circ}{\cos 290^\circ}\big)}$ แล้ว

$$\sin(\frac{\pi}{6}+A)\cos (\frac{\pi}{6}-A)$$

เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด