ค่าของ

$$\sin (4\arctan \frac{1}{3})\tan (2\arctan\frac{1}{7})$$

เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด