กำหนดให้ $S$ เป็นปริภูมิตตัวอย่าง และ $P(E)$ แทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ $E$

และ $E'$ แทนคอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์ $E$ 

ถ้า $A$ และ $B$ เป็นเหตุการณ์ใน $S$ โดยที่

$P(A \cup B)=0.8$ และ $P(A\cap B)=0.4$

แล้วค่าของ $P(A')+P(B')$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด