ข้อมูลประชากรชุดหนึ่งมีจำนวน $10$ จำนวน ดังนี้ $x_1,x_2,x_3,...,x_{10}$ โดยที่ $x_i>0$ สำหรับ $i=1,2,3,...,10$

ถ้า $\displaystyle\sum_{i=1}^{10}(x_i-4)=40$ และ $\displaystyle\sum_{i=1}^{10}(x_i-4)^2=170$

แล้ว ความแปรปรวมของข้อมูล $2(x_1+3),2(x_2+3),2(x_3+3),...,2(x_{10}+3)$ เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด