กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่าง $0$ ถึง $z$ ดังนี้

$z$ $0.35$ $0.5$ $0.85$ $1.00$ $1.20$
พื้นที่ใต้เส้นโค้ง $0.1368$ $0.1915$ $0.3023$ $0.3413$ $0.3849$

จากการสอบถามอายุของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่าอายุของนักเรียนมีการแจกแจงปกติ

มีนักเรียนร้อยละ $30.85$ ที่มีอายุมาดดว่า $17$ ปี

และมีนักเรียนร้อยละ $53.28$ ที่มีอายุตั้งแต่ $14$ ปี แต่ไม่เกิน $17$ ปี

แล้วสัมประสิทธิ์การแปรผันของอายุนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด