ถ้า $0<A, B<\frac{\pi}{2}$ สอดคล้องกับ

$$(1+\tan A)(1+\tan B)=2$$

แล้วค่าของ $\tan^2\displaystyle{(\frac{A+B}{2})}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด