กำหนดให้ $ABC$ เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมีความยาวของเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ $60$ หน่วย

ถ้าความยาวของด้านตรงข้ามมุม $A$ และมุม $B$ เท่ากับ $a$ หน่วย และ $b$ หน่วย ตามลำดับ

แล้วค่าของ

$$a\sin^2(\frac{A+C}{2})+b\sin^2 (\frac{B+C}{2})$$

เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด