ให้ $R$ แทนเซตของจำนวนจริง และ 

$r=\{(x,y)\in R\times R | y<x-2\}$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $(5,7)\notin r^{-1}$

ข. $(-6,-3)\in r^{-1}$

ค. $r\cap r^{-1} \neq \emptyset$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด