ให้ $H$ เป็นไฮเพอร์โบลาที่มีแกนสังยุคอยู่บนเส้นตรง $x=1$ และมีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่ที่ $(0,2)$ 

ถ้า $H$ ผ่านจุดศูนย์กลางของวงรีซึ่งมีสมการเป็น $5x^2-30x+9y^2=0$ แล้ว สมการของไฮเพอร์โบลา $H$ ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด