กำหนดให้ $a,b,c,m$ และ $n$ เป็นจำนวนเต็มบวก สอดคล้องกับ $1<a<b\leq c$ และ $am=bn=c$

พิจารณาอสมการต่อไปนี้

ก. $\frac{a}{m}<\frac{c}{n}$

ข. $bm<c$

ค. $n+mn<c+mc$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด