ให้ $a_1,a_2,a_3,...,a_n,...$ เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวก โดยที่ มีผลบวกของพน์ที่สอง และพจน์ที่สี่ เท่ากับ $60$ และพจน์ที่สามเท่ากับ $18$ 

ให้ $S_n$ เป็นผลบวก $n$ พจน์แรกของลำดับ $a_1,a_2,a_3,...,a_n,...$ 

แล้วค่าของ $\dfrac{S_8}{S_4}+\dfrac{S_4}{S_2}$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด