กำหนดให้ $a,b,c$ เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ $0\leq c<a<b$ และ $a+2b+3c=32$

ถ้า $c$ เป็นจำนวนคู่ และ $10$ หาร $b$ ลงตัว แล้วค่าของ $4a+5b+6c$ เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด