เซตคำตอบของอสมการ 

$$(\sqrt{1+x}+1)(\sqrt{1+x}+x^2+x-13)<x$$

เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

จัดรูป $(\sqrt{x+1}+1)$$(\sqrt{x+1}+x^2+x-13)$ < $(\sqrt{x+1}+1)$$(\sqrt{x+1}-1)$
$\sqrt{x+1}$+${x^2+x-13}$ < $\sqrt{x+1}$ - $1$
${x^2+x-12}$ < $0$
$(x+4)(x-3)$ < $0$
จะได้ $x$ $\in$ $(-4,3)$
แต่ $x$ อยู่ในกรณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า -$1$
จึงได้ $x$ $\in$ $[-1,3)$
เลือกตัวเลือก สุดท้าย ตอบ $(-2,4)$