ถ้า $A$ เป็นเซตของคู่อันดับ $(x,y)$ โดยที่ $x,y$ เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการ

\begin{eqnarray}
2^x\log_5y&=&4\log_{25}5+4^x\\
2^x\log_5y^3&=&(\log_5y)^2+9
\end{eqnarray}

และให้ $B=\{xy|(x,y)\in A\}$ ค่ามากที่สุดของสมาชิกในเซต $B$ เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด