กำหนดข้อมูล $x_1,x_2,x_3,x_4$ โดยที่ $0<x_1\leq x_2 \leq x_3 \leq x_4$ ถ้าข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ $7$ พิสัยเท่ากับ $9$

และมัธยฐาน และฐานนิยม มีค่าเท่ากับ 6 แล้วสัมประสิทธิ์ส่วนแบี่ยงควอไทล์ของข้อมูลชุดนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด