กำหนดข้อมูลชุดหนึ่ง ดังนี้

คะแนน ความถี่
$0-4$ $4$
$5-9$ $3$
$10-14$ $5$
$15-19$ $a$
$20-24$ $b$

เมื่อ $a,b$ เป็นจำนวนเต็มบวก

ถ้าข้อมุลชุดนี้มีตำแหน่งควอไทล์ที่ $3$ $(Q_3)$ เท่ากับ $13.5$

แล้วมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด