ให้ $a$ เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับอสมการ

$$\log_{3}(5(6^a)-2^{2a+1})>2a+1$$

ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด