จากการสำรวจรายได้และรายจ่ายของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง จำนวน $8$ คน ดังนี้

พนักงานคนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

รายได้$(x)$
(หน่วยหมื่นบาท)

$x_1$ $x_2$ $x_3$ $x_4$ $x_5$ $x_6$ $x_7$ $x_8$

รายจ่าย $(y)$
(หน่วยหมื่นบาท)

$y_1$ $y_2$ $y_3$ $y_4$ $y_5$ $y_6$ $y_7$ $y_8$

ปรากฎว่ารายได้ $(x)$ และรายจ่าย $(y)$ มีความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบเส้นตรงเป็น $y=8x+13.5$

ถ้า $\displaystyle\sum_{i=1}^{8}y_i=492$ และ $\displaystyle\sum_{i=1}^{8}x_iy_i=3432$ 

แล้วความแปรปรวนของรายได้ของพนักงาน $8$ คนนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด