O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อสอบเน้นพื้นฐานคณิตศาสตร์ ไม่ซับซ้อน ทบทวนดีๆ ก็ทำได้แล้ว

ข้อสอบ O-NET เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าออกเฉพาะเนื้อหาคณิตหลักเท่านั้น สำหรับปีนี้มีทั้งหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยข้อ 1 - 32 เป็นข้อสอบช้อยส์ 5 ตัวเลือก และข้อ 33 - 40 เป็นแบบฝนคำตอบ ทั้ง 40 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน เท่ากันหมด

บทที่ออกข้อสอบเยอะยังคงเป็นลำดับและอนุกรม กับสถิติ เช่นเคย ที่สำคัญสำหรับบทสถิติคือมีการเอาเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับความแปรปรวนของ "กลุ่มตัวอย่าง" มาออกด้วย จากที่ไม่เคยออกมาก่อนเลย แสดงว่าเราต้องฝึกเรื่องการตีความโจทย์สถิติให้มากขึ้นว่าข้อไหนเป็นกลุ่มประชากรหรือข้อไหนเป็นกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ข้อสอบชุดนี้มีจำนวนข้อยากมากขึ้น แต่ก็มีจำนวนข้อง่ายมากขึ้นเช่นกัน เรียกได้ว่าง่ายก็ง่ายเว่อร์ไปเลย โดยเฉพาะข้อสอบส่วนที่ให้ฝนคำตอบ ง่ายและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วถ้าเราทบทวนมาดี

40 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 เซต
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 เลขยกกำลัง
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 เลขยกกำลัง
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 สถิติ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 เลขยกกำลัง
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 เซต, ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 การให้เหตุผล
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, พื้นฐานเรขาคณิต
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 12. ความยาก : ง่าย ข้อ 12 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ตรีโกณมิติ
 14. ความยาก : ยาก ข้อ 14 ตรีโกณมิติ
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 ตรีโกณมิติ
 16. ความยาก : ง่าย ข้อ 16 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 พื้นฐานความรู้สำหรับคณิตศาสตร์มัธยมปลาย
 19. ความยาก : ง่าย ข้อ 19 พื้นฐานความรู้สำหรับคณิตศาสตร์มัธยมปลาย
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : ง่าย ข้อ 21 ลำดับและอนุกรม
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 ลำดับและอนุกรม
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ลำดับและอนุกรม
 24. ความยาก : ง่าย ข้อ 24 ลำดับและอนุกรม
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ลำดับและอนุกรม
 26. ความยาก : ง่าย ข้อ 26 ลำดับและอนุกรม
 27. ความยาก : ง่าย ข้อ 27 สถิติ
 28. ความยาก : ง่าย ข้อ 28 สถิติ
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 สถิติ
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 สถิติ
 31. ความยาก : ง่าย ข้อ 31 ความน่าจะเป็น
 32. ความยาก : ง่าย ข้อ 32 ความน่าจะเป็น
 33. ความยาก : ง่าย ข้อ 33 เซต
 34. ความยาก : ง่าย ข้อ 34 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 เลขยกกำลัง
 36. ความยาก : ง่าย ข้อ 36 ตรีโกณมิติ
 37. ความยาก : ง่าย ข้อ 37 ลำดับและอนุกรม
 38. ความยาก : ง่าย ข้อ 38 สถิติ
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 สถิติ
 40. ความยาก : ง่าย ข้อ 40 ความน่าจะเป็น