นักเรียนห้องหนึ่งมี $50$ คน ถ้าในจำนวนนี้มีคนเล่นกีตาร์ $25$ คน เล่นเปียโน $14$ คน ไม่เล่นกีตาร์และไม่เล่นเปียโน $15$ คน แล้วจำนวนนักเรียนที่เล่นกีตาร์อย่างเดียวมีกี่คน

เฉลยละเอียด

[STEP]นำข้อมูลจากโจทย์มาเขียนแผนภาพ[/STEP]

เรากำหนดให้ เซต $A$ แทนคนที่ชอบเล่นกีตาร์ และเซต $B$ แทนคนที่ชอบเล่นเปียโน

ให้จำนวนคนที่ชอบเล่นทั้งกีตาร์และเปียโน มีจำนวน $x$ คน จะสามารถวาดแผนภาพได้ดังนี้

[STEP]หาค่า $x$[/STEP]

จำนวนนักเรียนทั้งหมด $50$ คน แสดงว่า

\begin{eqnarray*}
(25-x) + x + (14-x) + 15 &=& 50\\
54 - x &=& 50\\
4 &=& x
\end{eqnarray*}

[STEP]หาจำนวนนักเรียนที่เล่นกีตาร์อย่างเดียว[/STEP]

จะได้ว่า จำนวนนักเรียนที่เล่นกีตาร์อย่างเดียว เท่ากับ

$25 - x = 25 - 4 = 21$ คน

[ANS]$21$ คน[/ANS]