ถ้าการที่ครอบครัวจะมีลูกชายหรือลูกสาวมีโอกาสเท่าๆ กัน แล้ว จำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่ครอบครัวที่มีลูก $4$ คน มีลูกคนที่สองเป็นหญิง และลูกคนที่สี่เป็นชาย เท่ากับเท่าใด

เฉลยละเอียด

[STEP]หาจำนวนเหตุการณ์ที่ลูกคนที่สองเป็นหญิง และคนที่สี่เป็นชาย[/STEP]

ลูกคนที่ $1$ และ $3$ มีโอกาสเป็นได้ $2$ เพศ คือ ชายและหญิง จึงมีจำนวนวิธีเป็น $2$

บังคับให้คนที่สองเป็นหญิง และคนที่สี่เป็นชาย จึงมีจำนวนวิธีเป็น $1$

จะได้จำนวนวิธีทั้งหมดเท่ากับ

ลูกคนที่ $1$   ลูกคนที่ $2$   ลูกคนที่ $3$   ลูกคนที่ $4$    
$2$ $\times$ $1$ $\times$ $2$ $\times$ $1$ $=$ $4$ วิธี

[ANS]$4$[/ANS]