ถ้า $|x+1| = 3$ และ $x$ มีค่าอยู่ระหว่าง $-5$ กับ $1$

แล้ว $x |x|$ มีค่าเท่าใด

เฉลยละเอียด

[STEP]หาค่า $x$[/STEP]

จาก $$|x+1| = 3$$

ถอดสมการค่าสัมบูรณ์ จะได้

$x + 1 = 3$ หรือ $x+ 1 = -3$

ถ้า $x+1 = 3$ จะได้ $x = 2$

ถ้า $x+1 = -3$ จะได้ $x = -4$

โจทย์กำหนดให้ $x$ มีค่าระหว่าง $-5$ กับ $1$ นั่นคือ $$-5 < x < 1$$

แสดงว่า $x = -4$

[STEP]หาค่า $x |x|$[/STEP]

\begin{eqnarray*}
x |x| &=& (-4) |-4|\\
&=& (-4)(4)\\
&=& -16
\end{eqnarray*}

[ANS]$-16$[/ANS]