บริษัทหนึ่งมียอดขายในแต่ละไตรมาสของปี $2557$ เป็นตามลำดับ ดังนี้

$17 \;\;\; 21 \;\;\; 19 \;\;\; 23 \;\;\;$(หน่วย : ล้านบาท)

การพยากรณ์ยอดขายในไตรมาสถัดไปจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก ถ้าบริษัทถ่วงน้ำหนักข้อมูลด้วย $1, 1, 1$ และ $3$ ตามลำดับ แล้ว

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใด

เฉลยละเอียด

[STEP]หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก[/STEP]

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักคือ

\begin{eqnarray*}
\overline{x} &=& \frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3 + x_4 w_4}{w_1 + w_1 + w_3 + w_4}\\
&=& \frac{(17)(1) + (21)(1) + (19)(1) + (23)(3)}{1+1+1+3}\\
&=& \frac{126}{6}\\
&=& 21
\end{eqnarray*}

[ANS]$21.00$ ล้านบาท[/ANS]

เทคนิคง่ายๆ ของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบถ่วงน้ำหนัก ให้นึกถึงวิธีการคิดเกรดเฉลี่ยนั่นเองครับ