โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

เนื้อหาไม่เกินคณิตฯ พื้นฐาน แต่ต้องเข้าใจเนื้อหาและมีความรอบคอบจึงจะได้คะแนนดี

40 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 เซต
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 เซต
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 ตรรกศาสตร์
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 เลขยกกำลัง
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ง่าย ข้อ 6 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 9. ความยาก : ยาก ข้อ 9 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 พื้นฐานเรขาคณิต
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 ตรีโกณมิติ
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 ลำดับและอนุกรม
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ลำดับและอนุกรม
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 ความน่าจะเป็น
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 ความน่าจะเป็น
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 สถิติ
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 เซต
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 เซต
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 เลขยกกำลัง
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 เลขยกกำลัง
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 27. ความยาก : ยาก ข้อ 27 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 ตรีโกณมิติ
 29. ความยาก : ง่าย ข้อ 29 ตรีโกณมิติ
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 31. ความยาก : ยาก ข้อ 31 ลำดับและอนุกรม
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 ลำดับและอนุกรม
 33. ความยาก : ง่าย ข้อ 33 ความน่าจะเป็น
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 ความน่าจะเป็น
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 ความน่าจะเป็น
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 สถิติ
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 สถิติ
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 สถิติ
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 สถิติ
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 สถิติ