แผนภาพแรเงาในข้อใดแทนเซต

$$\left(\left(A-B\right)-\left(A-C\right)\right)\cup\left(\left(A\cap B\right)-\left(A\cap B\cap C\right)\right)$$

A)

 

B)

C)

D)

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]วาดเวนน์-ออยเลอร์ $\left(\left(A-B\right)-\left(A-C\right)\right)$[/STEP]

เริ่มจากวาด $(A-B)$ กับ $(A-C)$ ก่อน แล้วค่อยวาด $\left(\left(A-B\right)-\left(A-C\right)\right)$ โดยมองพื้นที่ลบกัน

[STEP]วาดเวนน์-ออยเลอร์ $\left(\left(A\cap B\right)-\left(A\cap B\cap C\right)\right)$[/STEP]

[STEP]นำแผนภาพของสองขั้นตอนแรกมายูเนี่ยนกัน[/STEP]

จะได้

ความรู้ที่ใช้ : แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์