พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]ลองแทนค่า $a=1,b=-2$ ในข้อแรก[/STEP]

จาก $\left|a\right|<\left|b\right|$ แสดงว่า $b$ อยู่ห่างจากศูนย์มากกว่า $a$ แต่ไม่ได้แปลว่า $a<b$ เสมอไป เช่น $a=1,b=-2$ เป็นต้น

และเมื่อนำทั้งสองจำนวนมายกกำลังห้าพบว่า

\begin{eqnarray*}
\left|1\right| & < & \left|-2\right|\\
\left(1\right)^{5}=1 & > & -32=\left(-2\right)^{5}
\end{eqnarray*}

ซึ่งไม่ตรงกับที่กล่าวในข้อแรก

[ANS]ข้อแรกผิด[/ANS]

[STEP]ลองแทนค่า $a=0,b=1,c=2$ ในข้อที่สอง[/STEP]

พบว่า $\frac{a}{b}=0$ และ $\frac{a}{c}=0$ ซึ่งมีค่าเท่ากัน แต่ $b$ กับ $c$ ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

[ANS]ข้อที่สองผิด[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : สมบัติของอสมการ ระบบจำนวนจริง