โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

38 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 เซต
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 ลำดับและอนุกรม
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ลำดับและอนุกรม
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 ความน่าจะเป็น
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 ความน่าจะเป็น
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 สถิติ
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 สถิติ
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 สถิติ
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 เซต
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 17. ความยาก : ง่าย ข้อ 17 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 ตรีโกณมิติ
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 23. ความยาก : ยาก ข้อ 23 ลำดับและอนุกรม
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 ลำดับและอนุกรม, ความน่าจะเป็น
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ความน่าจะเป็น
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 ความน่าจะเป็น
 27. ความยาก : ง่าย ข้อ 27 สถิติ
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 สถิติ
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 ความน่าจะเป็น
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 ตรรกศาสตร์
 31. ความยาก : ยาก ข้อ 31 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 32. ความยาก : ง่าย ข้อ 32 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 ตรีโกณมิติ
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 ลำดับและอนุกรม
 35. ความยาก : ยาก ข้อ 35 ลำดับและอนุกรม
 36. ความยาก : โหดสัส ข้อ 36 ความน่าจะเป็น
 37. ความยาก : โหดสัส ข้อ 37 สถิติ
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 สถิติ