ลำดับชุดหนึ่งมี $a_{n+3}=4n-3$ และ $a_9=5+2k$ โดยที่ $k$ เป็นจำนวนจริง  แล้ว ค่าของ $k^2+1$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

เฉลยละเอียด

[STEP]หาค่า $k$ [/STEP]

จาก $a_{n+3}=4n-3$

จะได้ $a_9=a_{6+3}=4\cdot6-3=21$

และ จากที่โจทย์กำหนดให้ $a_9=5+2k$

จะได้ $5+2k=21$ ดังนั้น $k=8$

[STEP]หาค่าของ $k^2+1$ [/STEP]

$$k^2+1=8^2+1=65$$

 

[ANS] C [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : พื้นฐานลำดับ