ให้ $A=\left\{\emptyset,1,2,\{1,2\},3\right\}$ ข้อใดต่อไปนี้ตอบผิด

เฉลยละเอียด

[STEP]พิจารณาสมาชิกในเซต $A$[/STEP]

$A=\left\{\emptyset,1,2,\{1,2\},3\right\}$ ดังนั้นสมาชิกใน $A$ มีทั้งหมด $5$ ตัว คือ

  • $\emptyset$
  • $1$
  • $2$
  • $\{1,2\}$
  • $3$

[STEP]พิจารณาตัวเลือกแต่ละข้อ[/STEP]

ตัวเลือก $A$     $\{1,2\}\in{A}$ จากสมาชิกของ $A$ จะได้ว่า ตัวเลือกนี้ถูกต้อง

ตัวเลือก $B$     $\{1,2\}\subset{A}$ จะได้ว่า $1$ และ $2$ เป็นสมาชิกของ $A$ ซึ่งถูกต้อง

ตัวเลือก $C$     $\emptyset\subset{P(A)}$ เนื่องจาก $\emptyset$ เป็นสับเซตของทุกเซต ดังนั้นข้อนี้ถูกต้อง

ตัวเลือก $D$     $\left\{\{1,2\}\right\}\in{A}$ ซึ่งเมื่อพิจารณาสมาชิกใน $A$ แล้ว ตัวเลือกนี้ผิด

 

[ANS] D [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : สับเซตและเพาเวอร์เซต