พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ฐานนิยมของข้อมูลชุดใด ๆ จะมีจำนวนมากกว่าหนึ่งค่าเสมอ

ข. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดหนึ่งจะมีค่ามากกว่ามัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลชุดนั้นเสมอ

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

เฉลยละเอียด

[STEP]พิจารณาข้อความ ก.[/STEP]

สมมุติข้อมูลชุดหนึ่งคือ $1,1,3$ จะได้ว่าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยมเพียงค่าเดียวเท่านั้นคือ $1$

ดังนั้นข้อความ ก. ผิด

[STEP]พิจารณาข้อความ ข.[/STEP]

สมมุติข้อมูลชุดหนึ่งคือ $1,2,2$ จะได้ว่า

ฐานนิยมคือ $2$

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ $\frac53$ ซึ่งน้อยกว่าฐานนิยม

ดังนั้นข้อความ ข. ผิด

 

[ANS] D [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ค่ากลางของข้อมูลและสมบัติ