ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปหามากดังนี้

$$3,4,4,8,12$$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[STEP]หาค่ากลางแต่ละชนิดของข้อมูลและเปรียบเทียบค่า[/STEP]

จาก $$3,4,4,8,12$$

$\begin{array}{lcl}
\text{ฐานนิยม} & = & \text{ข้อมูลตัวที่ปรากฎมากที่สุด}\\
& = & 4
\end{array}$

$\begin{array}{lcl}
\text{มัธยฐาน} & = & x_{\frac{5+1}{2}}\\
 & = & x_3\\
 & = & 4
\end{array}$

$\begin{array}{lcl}
\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต} & = & \frac{3+4+4+8+12}{5}\\
 & = & 6.2
\end{array}$

ดังนั้น $\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิต}>\text{มัธยฐาน}$

 

[ANS] A [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน ฐานนิยม