พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นจะตัดแกน $x$ เสมอ

ข. ฟังก์ชันเชิงเส้นเป็นฟังก์ชันคงตัว

ข้อใดต่อไปนี้ถูก

เฉลยละเอียด

[STEP]พิจารณาข้อความ ก.[/STEP]

ฟังก์ชันเชิงเส้น คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป $f(x) = ax+b$ โดยที่ $a$ และ $b$ เป็นค่าคงตัว

ฟังก์ชัน $f(x)=5$ เป็นฟังก์ชันเชิงเส้น โดยที่มี $a=0$ และ $b=5$ นั่นเอง

โดยที่กราฟของฟังก์ชันนี้ $y=f(x)=5$ จะขนานกับแกน $x$ โดยที่ตัดกับแกน $y$ ที่จุด $(0,5)$ ดังรูป

ซึ่งจะเห็นว่ากราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น $y=f(x)$ นี้ ไม่ตัดกับแกน $x$ 

ดังนั้น ก. ผิด

[STEP]พิจารณาข้อความ ข.[/STEP]

ฟังก์ชัน $y=x+1$ เป็นฟังก์ชันเชิงเส้น

แต่ไม่ใช่ฟังก์ชันคงตัว เพราะว่าฟังก์ชันคงตัว คือ ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป $f(x) = k$ โดยที่ $k$ เป็นค่าคงตัว

ดังนั้น ข.ผิด

 

[ANS] D [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : เส้นตรง