โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT1 มีนาคม 2560

ข้อสอบ PAT1 มีนาคม 2560 เป็นการสอบครั้งที่ 2 ของ DEK60

ข้อสอบชุดนี้ ถือว่าได้มีการปรับมาตรฐานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกว่าชุดอื่น ๆ ข้อสอบไม่ยากเกินไป ยังมีข้อยากอยู่และปริมาณน้อยลง

45 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 เซต
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 เซต
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ตรรกศาสตร์
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ตรีโกณมิติ
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ตรีโกณมิติ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 เวกเตอร์
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 สถิติ
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ลำดับและอนุกรม
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ลำดับและอนุกรม
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ความน่าจะเป็น
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 เวกเตอร์
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 สถิติ
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 เมทริกซ์
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, แคลคูลัส
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 ตรรกศาสตร์
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 สถิติ
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 23. ความยาก : ง่าย ข้อ 23 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 สถิติ
 28. ความยาก : ง่าย ข้อ 28 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 32. ความยาก : ยาก ข้อ 32 ความน่าจะเป็น
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 แคลคูลัส
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 สถิติ
 35. ความยาก : ง่าย ข้อ 35 สถิติ
 36. ความยาก : ยาก ข้อ 36 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 เมทริกซ์
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 39. ความยาก : ง่าย ข้อ 39 จำนวนเชิงซ้อน
 40. ความยาก : โหดสัส ข้อ 40 ลำดับและอนุกรม
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 ตรีโกณมิติ
 43. ความยาก : ยาก ข้อ 43 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 44. ความยาก : ง่าย ข้อ 44 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 กำหนดการเชิงเส้น