โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 มีนาคม 2556

PAT1 ความยากใกล้เคียงปีล่าสุด ชุดสำคัญสำหรับเตรียมสอบ ไม่อ่านไม่ได้

โจทย์ส่วนมากต้องใช้ความรู้หลายๆ บทในการทำ  น้องๆ ควรเริ่มอ่านบทระบบจำนวนจริง กับบทความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เพราะนอกจากออกเยอะแล้ว ยังไปออกรวมอยู่กับบทอื่นๆ ด้วย

ข้อสอบยังคงยากตามสไตล์ PAT 1 เหมือนเดิม ดูได้จากคะแนนเฉลี่ยที่ยังคงอยู่แถวๆ 45 จาก 300 คะแนน และจำนวนคนที่ได้คะแนนเกิน 150 คะแนน มีเพียง 323 คนจากผู้สอบ 80,000 คน

50 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 เซต, ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 เซต
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์
 4. ความยาก : ยาก ข้อ 4 เซต, ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 เซต, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ยาก ข้อ 9 ตรีโกณมิติ
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 ตรีโกณมิติ
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 เมทริกซ์
 14. ความยาก : ยาก ข้อ 14 กำหนดการเชิงเส้น
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 เวกเตอร์
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ตรีโกณมิติ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 ลำดับและอนุกรม
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 แคลคูลัส
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, แคลคูลัส
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ความน่าจะเป็น
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 ความน่าจะเป็น
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 สถิติ
 24. ความยาก : ง่าย ข้อ 24 สถิติ
 25. ความยาก : ง่าย ข้อ 25 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เซต, ความน่าจะเป็น
 27. ความยาก : โหดสัส ข้อ 27 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ตรีโกณมิติ
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 30. ความยาก : โหดสัส ข้อ 30 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 ตรีโกณมิติ
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 เมทริกซ์
 34. ความยาก : โหดสัส ข้อ 34 ลำดับและอนุกรม
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 จำนวนเชิงซ้อน
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 ลำดับและอนุกรม
 37. ความยาก : โหดสัส ข้อ 37 ลำดับและอนุกรม
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 แคลคูลัส
 39. ความยาก : ยาก ข้อ 39 แคลคูลัส
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 จำนวนเชิงซ้อน, แคลคูลัส
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ความน่าจะเป็น
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ทฤษฎีจำนวน
 43. ความยาก : โหดสัส ข้อ 43 ทฤษฎีจำนวน
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 ความน่าจะเป็น
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 เวกเตอร์
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 สถิติ
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 สถิติ
 48. ความยาก : โหดสัส ข้อ 48 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 49. ความยาก : โหดสัส ข้อ 49 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 50. ความยาก : ยาก ข้อ 50 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน