โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อสอบชุดนี้ไม่ยาก แต่ต้องรอบคอบและเข้าใจเนื้อหาพื้นฐานเป็นอย่างดี

40 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 การให้เหตุผล
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 เซต
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 4. ความยาก : ยาก ข้อ 4 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 เลขยกกำลัง
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 เลขยกกำลัง
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 เลขยกกำลัง
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 ตรีโกณมิติ
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 ตรีโกณมิติ
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ตรีโกณมิติ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ตรีโกณมิติ
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 พื้นฐานเรขาคณิต
 19. ความยาก : ง่าย ข้อ 19 พื้นฐานความรู้สำหรับคณิตศาสตร์มัธยมปลาย
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 พื้นฐานความรู้สำหรับคณิตศาสตร์มัธยมปลาย
 21. ความยาก : ยาก ข้อ 21 ลำดับและอนุกรม
 22. ความยาก : ง่าย ข้อ 22 ลำดับและอนุกรม
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ลำดับและอนุกรม
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 ลำดับและอนุกรม
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ลำดับและอนุกรม
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 ลำดับและอนุกรม
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 ความน่าจะเป็น
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ความน่าจะเป็น
 29. ความยาก : ง่าย ข้อ 29 สถิติ
 30. ความยาก : ง่าย ข้อ 30 สถิติ
 31. ความยาก : ง่าย ข้อ 31 สถิติ
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 สถิติ
 33. ความยาก : ง่าย ข้อ 33 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 34. ความยาก : ง่าย ข้อ 34 เซต
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 เลขยกกำลัง
 36. ความยาก : ง่าย ข้อ 36 ลำดับและอนุกรม
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 ลำดับและอนุกรม
 38. ความยาก : ง่าย ข้อ 38 ความน่าจะเป็น
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 สถิติ
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 สถิติ