โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 ธันวาคม 2554

PAT1 รอบแรกๆ ที่ไม่เปิดให้ดูข้อสอบจริง

PAT 1 ธันวา 54 รวบรวมจากความทรงจำ ระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบ PAT 1 ในปัจจุบัน เหมาะเอาไว้ฝึกซ้อมจับเวลาทำรวดเดียว 3 ชั่วโมง 

50 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 เซต
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 ตรีโกณมิติ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 เมทริกซ์
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 กำหนดการเชิงเส้น
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 ตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 เวกเตอร์
 14. ความยาก : ยาก ข้อ 14 จำนวนเชิงซ้อน
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 ลำดับและอนุกรม
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ตรีโกณมิติ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 แคลคูลัส
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 แคลคูลัส
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 ความน่าจะเป็น
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 ความน่าจะเป็น
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 สถิติ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 ปัญหาเชาว์
 25. ความยาก : โหดสัส ข้อ 25 ปัญหาเชาว์
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 เซต
 27. ความยาก : ยาก ข้อ 27 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, แคลคูลัส
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 31. ความยาก : ยาก ข้อ 31 ตรีโกณมิติ
 32. ความยาก : ยาก ข้อ 32 เมทริกซ์
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 เวกเตอร์
 34. ความยาก : ง่าย ข้อ 34 จำนวนเชิงซ้อน
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35
 36. ความยาก : ยาก ข้อ 36 ลำดับและอนุกรม
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, ลำดับและอนุกรม
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 แคลคูลัส
 39. ความยาก : ยาก ข้อ 39 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 ลิมิตและความต่อเนื่อง
 41. ความยาก : ยาก ข้อ 41 ตรีโกณมิติ
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 ลำดับและอนุกรม
 43. ความยาก : ยาก ข้อ 43 ตรีโกณมิติ
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 ความน่าจะเป็น
 45. ความยาก : ยาก ข้อ 45 ความน่าจะเป็น
 46. ความยาก : ยาก ข้อ 46 ตรีโกณมิติ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 สถิติ
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 สถิติ
 49. ความยาก : ยาก ข้อ 49 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ปัญหาเชาว์
 50. ความยาก : โหดสัส ข้อ 50 ปัญหาเชาว์