โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 1 มีนาคม 2555

แม้โจทย์จะง่ายกว่าปี 54 แต่แนวข้อสอบมีจุดหลอกมากมาย อ่านได้ ทำได้ = มั่นใจ 100%

50 ข้อ

 1. ความยาก : ยาก ข้อ 1 เซต
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ยาก ข้อ 3 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 4. ความยาก : ยาก ข้อ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ตรีโกณมิติ, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ตรีโกณมิติ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 9. ความยาก : ยาก ข้อ 9 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, เวกเตอร์
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 เมทริกซ์
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 เวกเตอร์
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 ลำดับและอนุกรม
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, แคลคูลัส
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 แคลคูลัส
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 แคลคูลัส
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 กำหนดการเชิงเส้น
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 สถิติ
 21. ความยาก : ยาก ข้อ 21 ลำดับและอนุกรม, ความน่าจะเป็น
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สถิติ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 สถิติ
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 26. ความยาก : ยาก ข้อ 26 เซต
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 28. ความยาก : ยาก ข้อ 28 ตรีโกณมิติ
 29. ความยาก : ยาก ข้อ 29 ตรีโกณมิติ
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 เมทริกซ์
 31. ความยาก : ยาก ข้อ 31 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 32. ความยาก : ง่าย ข้อ 32 จำนวนเชิงซ้อน
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 จำนวนเชิงซ้อน
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 ลำดับและอนุกรม
 35. ความยาก : โหดสัส ข้อ 35 ลำดับและอนุกรม
 36. ความยาก : โหดสัส ข้อ 36 ลำดับและอนุกรม
 37. ความยาก : ยาก ข้อ 37 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, แคลคูลัส
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 39. ความยาก : ยาก ข้อ 39 แคลคูลัส
 40. ความยาก : ยาก ข้อ 40 ตรีโกณมิติ, แคลคูลัส
 41. ความยาก : โหดสัส ข้อ 41 ความน่าจะเป็น
 42. ความยาก : ยาก ข้อ 42 สถิติ
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 ความน่าจะเป็น
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 สถิติ
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 สถิติ
 46. ความยาก : ยาก ข้อ 46 ความน่าจะเป็น
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 ทฤษฎีจำนวน
 48. ความยาก : ยาก ข้อ 48 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 49. ความยาก : ง่าย ข้อ 49 ทฤษฎีจำนวน
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 ทฤษฎีจำนวน