โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

คณิตศาสตร์ กสพท. ชุดที่ 2

ชุดเสริมสำหรับว่าที่นักศึกษาแพทย์ เน้นแนวโจทย์ยากจากปี 52 ที่โหดที่สุด

25 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ตรีโกณมิติ
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ตรีโกณมิติ
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 จำนวนเชิงซ้อน
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 เซต, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ลำดับและอนุกรม
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ทฤษฎีจำนวน
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 ตรรกศาสตร์, ความน่าจะเป็น
 8. ความยาก : ยาก ข้อ 8 เมทริกซ์
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 ตรรกศาสตร์
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 14. ความยาก : ยาก ข้อ 14 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 15. ความยาก : ยาก ข้อ 15 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม, เมทริกซ์
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 17. ความยาก : ยาก ข้อ 17 แคลคูลัส
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 แคลคูลัส
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, แคลคูลัส
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 กำหนดการเชิงเส้น
 21. ความยาก : ยาก ข้อ 21 เซต
 22. ความยาก : ยาก ข้อ 22 เซต
 23. ความยาก : ง่าย ข้อ 23 ลำดับและอนุกรม, สถิติ
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 ตรีโกณมิติ, เวกเตอร์
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ความน่าจะเป็น