โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

คณิตศาสตร์ สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ชุด 1

ซ้อมทำโจทย์กันวันนี้ รับพระเกี้ยวในปีหน้า เรามาลุยกันเลย

25 ข้อ

 1. ความยาก : ยาก ข้อ 1 วงกลม
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 พิสูจน์รูปสามเหลี่ยม, วงกลม
 3. ความยาก : โหดสัส ข้อ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
 4. ความยาก : ยาก ข้อ 4 ทฤษฎีปีทาโกรัส
 5. ความยาก : ยาก ข้อ 5 พื้นที่ผิวและปริมาตร
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 อัตราส่วนและร้อยละ
 7. ความยาก : โหดสัส ข้อ 7 สมบัติจำนวนนับ
 8. ความยาก : โหดสัส ข้อ 8 สมบัติจำนวนนับ
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 อัตราส่วนและร้อยละ
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 จำนวนเต็ม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ระบบสมการเชิงเส้น
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 แยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 จำนวนเต็ม
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 ระบบสมการเชิงเส้น
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 อัตราส่วนและร้อยละ
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 พิสูจน์รูปสามเหลี่ยม
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 สถิติ
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 อัตราส่วนและร้อยละ, พื้นที่ผิวและปริมาตร
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 อัตราส่วนและร้อยละ, สถิติ
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 พื้นที่ผิวและปริมาตร
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ความน่าจะเป็น
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 สมการกำลังสอง, วงกลม
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 การวัด
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 อัตราส่วนและร้อยละ
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 จำนวนเต็ม